Normativa en tramitació

Normativa en tramitació

Cartera de serveis socials, menors i família

Regulació dels requisits d’autorització i acreditació dels serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca i desenvolupament de la cartera de serveis

Regulació de la secció insular de Mallorca del registre unificat de serveis socials de les Illes Balears i els procediments d’autorització i acreditació dels serveis socials d'àmbit insular

 • Consulta prèvia. Data de publicació: 01/02/2017. Termini per realitzar les aportacions: 02/02/2017 - 03/03/2017
 • Estat de la tramitació: esborrany en elaboració

Règim jurídic dels centres d'acolliment residencial i estades diürnes d'infants i adolescents a Mallorca

 • Consulta prèvia. Data de publicació: 01/02/2017.  Termini per realitzar les aportacions: 02/02/2017 - 03/03/2017
 • Projecte de reglament aprovat inicialment pel Ple, del Consell de Mallorca de dia 9 de maig de 2019.
 • Projecte de reglament aprovat pel Consell Rector de dia 30 de juliol de 2020. Inclou les modificacions introduïdes com a conseqüència de l'estimació d'al·legacions realitzades al període d'informació pública i les recomanacions realitzades per el dictamen del CES
  • Emissió Dictamen del Consell Consultiu.
  • Tràmit d'audiència a la Pataforma d'unitat de mercat: Finalitzat.

                    -Aprovat per Consell Rector en sessió de dia 26 de abril de 2021

 • Aprovat definitivament per acord del Ple de dia 10 de juny de 2021.

        Trobareu tota la informació a l'enllaç següent: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=38672

Modificació del Reglament pel qual es regula el funcionament dels serveis socials per a persones amb discapacitat inclosos a la cartera insular de serveis socials i s’estableixen els requisits d’autorització i d’acreditació.

 • Consulta prèvia. Data de publicació : 13/08/2020. Termini per realitzar les aportacions: 13/08/2020-29/082020.
 • Projecte de reglament aprovat inicialment pel Ple, del Consell de Mallorca, de dia 8 d'octubre de 2020.
 • Situació actual: Tràmit d'audiència: tancat.

        Trobareu tota la informació a l'enllaç següent: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=54885

Regulació dels criteris d'autorizació dels centres d'atenció infantil per a infants de 0 a 3 anys per a l'illa de Mallorca.

 • Consulta prèvia. Data de publicació : 12/08/2021. Termini per realitzar les aportacions: 12/08/2021-01/09/2021.
 • Situació actual: En Tràmit.

        Trobareu tota la informació a l'enllaç següent: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=71131