Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

Contracte menor per al servei preventiu i correlatiu dels equips contra incendis de la residència de pensionistes La Bonanova

dilluns, 21. setembre 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 14 h. del dia 5 d'octubre de 2020

2020/61/CPRI Contractació de l'assegurança de responsabilitat patrimonial i civil de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i del seu personal

dimecres, 16. setembre 2020

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

2019/104/CSUB Contractació del subministrament de mobiliari geriàtric, mobiliari per bugaderia, i ajudes tècniques per a banys per a la Residència Bartomeu Quetglas de Felanitx de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

divendres, 11. setembre 2020
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

 

2020/31/CPRI Contractació de l'assegurança de danys materials i robatori dels edificis adscrits a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

divendres, 11. setembre 2020

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

Contracte menor relatiu al servei de gravació i edició d'un curtmetratge audiovisual sobre el servei d'acolliments familiars

dimecres, 9. setembre 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit: 14 h. del dia 23 de setembre de 2020

Contracte Menor per instal·lar un mòdul prefabricat d'aïllament per als usuàris/es en cas de positiu per COVID-19 al centre de Sa Placeta.

dimecres, 26. agost 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 02 de setembre de 2020 a les 14 hores.

Contracte menor per a la realització d'obres corresponents als segellat de juntes per la plaga de xinxes al centre Sa Placeta.

dijous, 20. agost 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit presentació d'ofertes: 27 d'agost de 2020 a les 14 hores.

Contracte menors per a la formació del personal directiu del Serveis de Gent Gran en el model d'atenció integral centrada en la persona (AICP)

dimecres, 5. agost 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 3 de setembre de 2020 a les 14 hores

Contracte menor per instal·lar un mòdul d'aïllament per als usuaris/es en cas de positiu per COVID-19 al centre Sa Placeta

divendres, 24. juliol 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit presentació d'ofertes: dia 31 juliol de 2020

Pàgines