Infància i Família

La direcció insular d'Infància i Família té per funcions principals:

  • Dur a terme les actuacions previstes a la legislació en matèria de protecció a menors d'edat en situació de desprotecció greu i de desemparament
  • Gestionar directament o indirectament els serveis, centres i programes d'intervenció que s'estimen necessaris per atendre els menors d'edat en situació de desprotecció greu o de desemparament, i les famílies
  • Formar i fer seguiment de les persones o famílies sol·licitants d'acolliment i d'adopcions

La intervenció del Servei d'Infància i Familia s'adreça a la reinserció del menor en el nucli familiar d'origen i, si el retorn no és possible, s'opta per incorporar un nou nucli familiar mitjançant un acolliment familiar o una adopció o, si l'edat del menor ho recomana, una emancipació.

Per dur a terme aquest objectiu, es poden seguir diferents vies:

  1. Atenció i suport a la família d'origen des dels equips d'intervenció territorial, per reconduir la situació, amb la valoració, la proposta de pla d'intervenció i el seguiment de les persones menors d'edat en situació de risc, en coordinació amb altres institucions (serveis municipals, escoles, serveis mèdics, ONG, etc.)
  2. Programes d'acollida familiar (acolliment familiar temporal i d'urgència, acolliment familiar permanent, acolliment familiar preadoptiu)
  3. Adopció nacional
  4. Centres d'acollida residencial (centres de la xarxa de gestió pròpia de l'IMAS, centres privats concertats per l'IMAS
  5. Intervenció psicoterapèutica especialitzada per millorar les competències familiars i per tractar els efectes psicològics, emocionals, conductuals i socials que poden presentar els menors