Infància i Família

Atenció residencial

Què és?

L'acolliment residencial proporciona una alternativa de convivència adequada als infants i adolescents que han estat separats temporalment de les seves famílies.
Els centres de protecció de menors són un recurs més a disposició del Sevei de Menors i Família que s’ofereix com alternativa al medi familiar quan així ho determinin els interesos de l’infant o l’adolescent. Aquests centres han d’assumir la responsabilitat sobre el desenvolupament integral de l’infant o l’adolescent, garantinti l’adequada satisfacció de les seves necessitats biològiques, afectives i socials, en un ambient de seguretat i protecció.
Els centres residencials de menors poden ser de titularitat pública, i són gestionats per l’IMAS o de titularitat privada amb contracte amb l’Administració.
Actualment el Servei de Menors i Família disposa d’un total de 25 centres a Mallorca.

Què ofereix?

  • Residencial bàsic
  • Primera acollida i urgència
  • Acollida a menors estrangers no acompanyats
  • Atenció residencial per a menors amb discapacitat greu
  • Acollida residencial de preparació per a la vida independent
  • Acollida residencial per a adolescents i joves embarassades o amb càrregues familiars

A qui s'adreça?

Infants i adolescents menors de 18 anys sobre els que el Servei de Menors i Família té assumida la tutela quan els seus pares o tutors demanen que siguin acollits temporalment per una institució.

Com accedir-hi?

Llars del menor de l'IMAS.

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

De 9 a 14 hores

Atenció

Telèfon: 971 763 325
Fax: 971 761 231

.