Infancia y Familia

Consejo de la Infancia y la Adolescencia

Qué es?

El consell de la infància i l’adolescència es un òrgan de participació dels infants i joves que son atesos pel Servei de Menors. Al consell, els infants i joves tenen un protagonisme real, poden plantejar les seves necessitats i cercar de manera conjunta amb els adults possibles solucions.

Se tracta d’ escoltar als infants i adolescents com a ciutadans que tenen dret a participar en un Servei que pren decisions que afecten directament les seves vides.

 

Principis que garanteixen la base d'una participació real i efectiva i que son assumits per l' Àrea de Menors i Família(1):

 1. La participació com un procés permanent. Aquest consell se proposa com a òrgan de participació continuada, que se mantén al llarg del temps. La creació del consell de la infància i l’adolescència es el punt de partida d’un procés d’intercanvi intensiu entre el parer dels nins i nines i el dels responsables de prendre mesures i oferir serveis que els afecten a les seves vides.

 2. La participació com un dret de nins i nines. Com a tal, el consell promou una participació no discriminatòria, inclusiva. Participen nins i nines, sense cap discriminació.

 3. La participació com un dret individual i col·lectiu. A l’article 3 de la Convenció que te com a objectiu garantir l'interès superior del nin, també exigeix de manera explícita que s’atengui l'interès superior de nins i nines com a grup. El Servei de Protecció de Menors de Mallorca, inclou en els seus procediments l’escolta individual dels menors. Amb la creació del consell, s'inclou ja en els procediments l’escolta dels nins i nines com a grup.

 4. La participació integral i respecte a qüestions pertinents. El Comitè dels drets de l’Infant, fa una interpretació ampla dels temes que afecten a la infància. En la seva opinió els nins i nines tenen dret a ser escoltats en relació a tots els seus drets. El consell de la infància i l’adolescència, a més d’abordar temes i qüestions que els responsables del Servei de Protecció plantegin, podran abordar qüestions que ells mateixos considerin pertinents i importants.

 5. La devolució de la informació sobre la influència de la participació infantil. Es necessari comunicar als nins i nines la influència que han tingut les seves opinions en el resultat del procés.

Els informes del consell de la infància i l’adolescència seran incorporats en el procés de decisió del Servei de Menors, juntament amb els informes tècnics de cada procés. En reunió plenària la Cap de Servei farà la devolució de la informació a tots els representats.

 1. La participació exigeix un entorn i condicions adequades. El consell se desenvolupa en un context de confiança. Els adults que hi participen han de tenir especial cura en no induir als nins i nines cap a posicionaments que no siguin els seus, han de tenir cura que els nins i nines puguin expressar les seves opinions sense cap pressió.

 2. La participació exigeix l’exercici complementari de dret a la informació. S’oferirà als nins i nines informació completa, accessible i atenta a la diversitat sobre el dret a expressar la seva opinió lliurement i a que la seva opinió sigui considerada i la manera en que tindrà lloc la participació.

 3. La necessària capacitació sobre l’article 122 de la Convenció dels Drets i la seva aplicació a la pràctica per a tots els professionals que treballen amb els nins i nines. La creació del consell d’infància i adolescència suposa un procés de sensibilització dirigida a tots els professionals del Servei de Menors, per tal de reforçar les seves competències en els processos de participació infantil.

 4. Obligació de dictar normes i crear dispositius per garantir que se donin les condicions adequades per donar suport i estimular la participació infantil.

La creació del consell es en sí mateix un dispositiu que garanteix el suport a la participació infantil. Incorporar-lo com a òrgan de participació a l’estructura de l’IMAS implica l’obligació dels responsables de la institució de supervisar el seu funcionament amb garanties.

 1. Sensibilització i promoció social dels drets de nins i nines a la participació.

El consell assumeix la concepció dels nins i nines com a persones amb capacitat d’exercir els seus drets d’acord amb el seu grau de maduració, subjectes actius, participatius i creatius.

 1. El respecte als drets i responsabilitats dels tutors. L’article 5 de la Convenció dels Drets estableix que es obligatori el dret i el deure dels pares d’impartir direcció i orientació als infants en l’exercici dels drets reconeguts a la Convenció. En compliment d’aquest precepte, el President o Presidenta del consell de la Infància i l’adolescència recollirà el consentiment dels pares de aquells nins i nines que vulguin prendre part en els processos de participació i se trobin en mesura de guarda.

 2. Estímul i suport a les iniciatives infantils.

El consell involucra als nins i nines en la recerca de solucions als problemes que se plantegin.

El consell formarà als nins i nines que s’integrin en els processos de participació perquè quan arribin a l’adolescència col·laborin com a monitors dels més petits.

1() La cursiva s’ha extret de “Requisitos básicos que deben cumplir los procesos de participación infantil en el ámbito municipal”Observatorio dela Infancia y la adolescencia del Principado de Asturias”, Oviedo,2011.

2 Observación General nº 12. El Derecho del niño a ser escuchado. Comité de los Derechos del Niño de NAciones UNidas. CRC/C/CG/12. 20 de julio de 2009.

 

Qué ofrece?

Ofereix un marc de participació efectiva i permanent.

Els consellers i conselleres infantils i adolescents proposen els temes que volen tractar a les sessions.

Les propostes poden fer referència a tot allò que els afecti i que faci referència al funcionament del Servei de Menors i Família, així com a l'elaboració de polítiques d'infància.

Els temes son sotmesos a debat a les sessions de treball d'infants i joves i, fruit d'aquest debat poden elevar propostes al Servei, emetre informes i publicar acords.

A quien se dirige?

A infants i joves tutelats o en guarda per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, que es trobin a centres de protecció o en acolliment familiar permanent o preadoptiu i que tinguin edats compreses entre els sis i els divuit anys.

Cómo acceder?

Els infants i joves poden presentar les seves candidatures cada any i son elegits pels seus companys i companyes.

El consell de la infància i l'adolescència de l'IMAS està format per dues seccions.

 • La secció 1ª d'infància, amb consellers i conselleres de 6 a 12 anys i
 • La secció 2ª d'adolescència, amb consellers i conselleres de 13 a 18 anys

Si ets un infant o adolescent amb mesura de tutela o guarda i vols ser conseller o consellera, recorda que cada any se fan noves eleccions per elegir als representants.

Pots enviar un correu per presentar la teva candidatura al correu: conselldelainfancia@imas.conselldemallorca.net

.