Perfil contractant

Perfil contractant

2019/55/CSER Contractació del servei de coordinació de seguretat i salut durant l’execució de les obres del nou edifici dins el solar on es troben les oficines centrals de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, procediment obert simplificat abreujat

dimarts, 6. agost 2019
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...