Perfil contractant

Perfil contractant

Contracte menor del subministrament de material sanitari per als dispensaris de les UCAS de l'IMAS

dimecres, 30. octubre 2019
Tipo Contratante: Contracte menor
Estado de la tramitación: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 10 días hàbils a partir del següent a la publicació en el perfil del contractant

Documents