Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

Contracte menor del subministrament de material sanitari per als dispensaris de les UCAS de l'IMAS

dimecres, 30. octubre 2019
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 10 días hàbils a partir del següent a la publicació en el perfil del contractant

Contracte menor sobre la necessitat de realitzar obres de reforma per millores al centre de menors "Puig des Bous"

dimecres, 23. octubre 2019
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació ofertes: 14 hores de dia 7 de novembre de 2019

Contracte menor per contractar una empresa per la reparació de la caldera de la Llar de Llucmajor i centre de dia Can Clar

dimecres, 23. octubre 2019
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 14 h. de dia 7 de novembre de 2019

2019/03/CSER Contractació del servei de cuina i bar-cafeteria de la Residència de pensionistes La Bonanova, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 17. octubre 2019
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

Contracte menor per contractar una empresa per retimbrar els extintors del servei de promoció de l'autonomia personal de Son Bru, Puigpunyent

dilluns, 14. octubre 2019
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 14 h. del dia 28 d'octubre de 2019

Contracte menor per contractar una empresa especialitzada pel tractament de tèrmits (formiga blanca) al SPAP de Can Real, Petra

divendres, 4. octubre 2019
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores del dia 18 d'octubre de 2019

2019/02/SER Contractació del servei de menjador per als centres de Ca l'Ardiaca i Sa Placeta dependents de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

dimecres, 2. octubre 2019
Tipus de contracte: Serveis

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

2018/16/CSER Contractació del servei relatiu al Programa d'Inserció Sociolaboral i de Teràpia Ocupacional de suport a la Xarxa d'Inserció Social de l'IMAS mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

divendres, 27. setembre 2019
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

 

 

Contracte menor per als treballs de millora en el centre de Sa Placeta

divendres, 20. setembre 2019
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit presentació ofertes: 14h. del dia 4 d'octubre de 2019

2019/18/CSUB Contractació del subministrament de vehicles mitjançant arrendament per a diferents serveis i centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

dilluns, 16. setembre 2019
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

 

 

 

Pàgines